chastest اتصال ایران پروژه فناوری

chastest: اتصال ایران پروژه فناوری اطلاعات مخابرات رییس جمهور وزیر ارتباطات

گت بلاگز وب‌گردی سوء پیشینه کیفری چیست؟

استخدام در اداره‌های دولتی و داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که فرد دارای سوء پیشینه کیفری نباشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند.

سوء پیشینه کیفری چیست؟

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، همان گونه که از عنوان سوء پیشینه کیفری پیداست، اگر فردی مرتکب جرم البته جرایم برشمرده در قانون شود، به علت ذهنیتی که در جامعه از آن فرد ایجاد می شود سوء پیشینه ای جهت او در نظر گرفته می شود.

عبارات مهم : قانون
این واژه بار منفی دارد. عنوان زمانی اهمیت پیدا می کند که فرد بخواهد به استخدام نهادهای متفاوت کشوری درآید و به گواهی عدم سوء پیشینه و سابقه ی کیفری نیاز داشته باشد.

تعریف پیشینه در لغت سابقه هر چیز و هر امرى را گویند. اسم دیگر آن سابقه هست.

قانون در مورد سابقه کیفری چه می گوید: طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افرادی که مرتکب جرمی بشوند و مجازات آن ها به شرح زیر باشد دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا آخر این موارد نمی توانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند و بعد از گذشت این وقت ها با توجه به نوع جرم، پاک نخواهد شد، ولی در استعلامات در سابقه ذکر نخواهد شد.

قانون مجازات اسلامی با اصلاحاتی که در سال های اخیر در آن صورت گرفته، مجازات ها را درجه بندی کرده هست. درجات مختلف، شدید یا خفیف بودن جرایم را مشخص می کند؛ بنابراین قانون گذار هم با تمام مجرمان برخورد یکسانی اتخاذ نکرده و با هر یک به تناسب جرم ارتکابی برخورد کرده هست.

ماده ٔ ۲۵ این قانون در تکمیل مادهٔ ۱۹، بحث «مجازات تبعی» را مطرح می کند. اعمال مجازات های تبعی بر خلاف مجازات تکمیلی الزامی است و خود به خود اعمال می شود؛ بنابراین مجرم با ارتکاب جرم تبعات آن را نیز می پذیرد.

آنچه عامه ٔ مردم به آن سوء پیشینه کیفری می گویند، در لفظ قانونگذار، «محکومیت موثر کیفری» هست. جرایم درجه ٔ یک تا پنج در این ماده به دنبال خود مجازات های تبعی را می آورند و این همان محکومیت موثر کیفری است

ماده ۲۵ – محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، بعد از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت وقت مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف- بعد از ۷ سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم مهم در سابقه درج نخواهد شد

ب- بعد از ۳ سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده است بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه ۴
پ- ۲ سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده است نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ۵

تبصره ۱ ـ. در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود، لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی شود، مگر به درخواست مراجع قضایی جهت تعیین یا بازبینی در مجازات

تبصره ۲ – در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که بعد از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز برطرف می شود.

تبصره ۳ – در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت بعد از گذشت مدت های فوق از وقت عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط برطرف می شود. محکوم در مدت وقت آزادی مشروط و همچنین در وقت اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می شود.

در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته، ولی سابقه آن ها در حال حاضر موثر نیست آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره ۲ (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به وی تحویل می شود یا خیر؟

با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ محکومٌ علیه را در مدت های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می کند؛

بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می شود و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری صادر شود.

منبع:میزان

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: قانون | مجازات | دانشنامه حقوقی | استخدام | سوء پیشینه |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog